Grand Challenges

Organizers

Peng Wang, Chunxu Xu, Yan Bai, Saboya Yang, Wei Feng, Xiaohui Xie

Hulu LLC.

Organizers

Hailin Shi*, Xiaobo Wang*, Xiangyu Zhu**, Yinglu Liu*, Hao Shen*

*AI Platform and Research, JD.com

**Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Organizers

Dong Liu (USTC), Ming-Hsuan Yang (University of California at Merced)

University of Science and Technology of China (USTC)

Hefei Zhongke Leinao Intelligence Technology Co., Ltd.

Organizers

Guangtao Zhai*, Zhaohui Che*, Jesus Guttirez+, Patrick Le Callet+

*Shanghai Jao Tong University, China

+University of Nantes, France

Grand Challenges Chairs

Gene Cheung
York University, Canada
Jiaying Liu
Peking University, China